Panel používateľa

SK EN

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Hedvika Švančarová, Mudroňova 2387/23, Piešťany, 92101, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, OU-PN-OZP-2019/011931-2, č. živnostenského registra 230-21263, IČO: 52851664 , DIČ: 1086662643, IČ DPH: SK1086662643  tel. +421949181779, e-mail: barefoothedvika@gmail.com (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.


1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.


1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,


b) emailom na barefoothedvika@gmail.com

Objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. 2 bod 2.1 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 Okrem tovaru inzerovaného na predobjednávku (jasne stanoveného v detaile produktu) je všetok inzerovaný tovar skladom a objednávky sú expedované najbližší pracovný deň. Predpokladaný čas dodania je možné nájsť tu Platba a Doprava, pričom tranzitný čas je stanovený ako D+počet dní dodania. Deň D je deň podania zásielky, zvyčajne do 24 hodín (resp. najbližší pracovný deň) od prijatia objednávky. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže objednávku zrušiť. Zrušenie objednávky však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr pred oznámením o expedícii tovaru od predávajúceho. Po odoslaní tovaru už zrušenie objednávky nebude akceptované.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
V prípade zmeny ceny tovaru oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.barefoothedvika.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru, resp. do momentu oznámenia o odoslaní tovaru, bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu zrušenie objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.


2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade kontaktuje kupujúceho emailom a kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške. Ak bol kupujúci informovaný o ukončení/zmene podmienok poskytovania online služieb, bude mu vrátená suma ponížená o transakčné poplatky za platbu.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.


3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci

a) na dobierku (poplatok 2 eur, maximálna výška objednávky do 150 eur)

b) prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry zaslanej emailom

c) online bankovým prevodom cez platobnú bránu TrustPay

d) kreditnou alebo debetnou kartou cez platobnú bránu TrustPay (služba TrustCard)

e) cez platobnú bránu PayPal z existujúceho účtu PayPal kupujúceho alebo kreditnou resp. debetnou kartou po vytvorení nového účtu. (poplatok 1,5 euro)

Viac informácií nájdete tu Platba-a-doprava

4.2 Platba je možná v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predpokladaný čas dodania je stanovený ako D+počet dní dodania. Deň D je deň podania zásielky, zvyčajne do 24 hodín (resp najbližší pracovný deň) od prijatia objednávky.

Po dohode s kupujúcim sa dodacia lehota môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.


5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie: pri platbe podľa bodu 4.a) týchto Obchodných podmienok okamžite,pri ostatných platbách dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Cenník doručenia a predpokladané prepravné časy sú k dispozícii tu Platba-a-doprava


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.


6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru,a to aj pred začatím plynutia tejto lehoty.


7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:


a) oznámiť odstúpenie od kúpnej zmluvy na e-mail: barefoothedvika@gmail.com, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol) a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,


b) zaslať tovar naspäť na adresu Hedvika Švančarová, Mudroňova 2387/23, Piešťany, 92101 - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).


VRÁTENIE TOVARU CEZ PACKETU (SR a ČR)!

Cez mobilnú aplikáciu "Packeta" nám môžete vrátiť tovar službou "Odoslať zásielku" (adresát Hedvika Švančarová, Mudroňova 23, Piešťany, barefoothedvika@gmail.com , 0949 181 779) na pobočku Prodick s.r.o. Bratislavská 93/2820,Piestany (ID pobočky 2124). Služba je spoplatnená podľa cenníka Packety.

ALEBO

pošlite zásielku na náš prepravný účet. Obsluhe výdajného miesta zadajte ID nášho e-shopu: 96668528. Pracovník označí balíček štítkom a nemusíte nič vypisovať. Z ceny vráteného tovaru Vám odpočítame 2,40 eur za spiatočnú prepravu !


7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:


a) prevziať tovar naspäť,


b) vrátiť kupujúcemu bezodkladne, avšak najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru, celú cenu zaplatenú za tovar. Ak ide o vrátenie celej objednávky, aj sumu za prepravu v cene najlacnejšieho poštovného poskytovaného predávajúcim, (2,20 eur).

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Tovar nikdy neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.


8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.


8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním tovaru, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do tovaru, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

- mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
- nadmerným zaťažovaním,
- zanedbaním starostlivosti o výrobok,
- nevhodným ošetrovaním,
- chybnou manipuláciou s výrobkom,
- v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
- v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať (tel. +421949181779, e-mail: barefoothedvika@gmail.com) o chybe výrobku.


8.5.2. Poslať produkt späť na adresu predávajúceho Hedvika Švančarová, Mudroňova 2387/23, Piešťany, 92101. Zásielka musí byť odoslaná doporučene, NIE NA DOBIERKU!. Predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. K vrátenému tovaru prosíme priložiť vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru.

Kupujúci má právo:

1. na bezplatnú opravu tovaru v prípade, ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť,
2. na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak:
a) má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád,
b) ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
c) nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).
Pri splnení uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy predávajúci vráti peniaze za tovar a doručenie od kupujúceho predávajúcemu (len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka) prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po ukončení reklamačného procesu.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu barefoothedvika.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu , a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod barefoothedvika.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba- ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská pošta, a.s.). 
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail barefoothedvika@gmail.com Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
 Zákazník má podľa zák. č. 18/2018 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § citovaného zákona,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 27 ods. 2 na účely priameho marketingu v poštovom styku.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Piešťanoch, dňa 18.3.2020

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie